સૌ પ્રથમ વાર
પરમ પૂજ્ય સિદ્ઘાન્ત દિવાકર, સુવિશાલ ગચ્છાધિપતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય જયઘોષ સૂરીશ્વરજી મહારાજા નું
જીવન ગીત Audio Form માં Download Here તથા Ringtone Download કરવા Click Here

Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Premsuriswarji Maharaj Saheb, Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb, Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya Shri Bhuvanbhanusuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb
Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb

“પ્રકાશના પંથે પગરણ”

Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb, Jain Online, JainOnline

દિવસભર આંખ મીંચીને દોડતો આજનો માનવી રાત પડતાં જ આંખો મીંચી દે છે- પોઢી જાય છે, બીજા દિવસની સવાર ન પડે ત્યાં સુધી... સૂર્યદેવનો ઉદય થતાં જ માણસ સફાળો ઉઠી જાય છે અને પોતાના કર્તવ્ય કાર્યમાં લાગી જાય છે.

ઉજાસ ઉત્સાહનો સંચાર કરે છે.

અંધાર આળસને જન્મ આપે છે.

બસ, ધર્મમાં ય આવું જ કાંઈક છે, સંસાર જેવું !

ઉજાસ એટલે જ્ઞાન , અંધાર એટલે અજ્ઞાન

દિવસ હોય કે રાત, જ્ઞાનના ઉજાસમાં ઉજ્જવળ આત્મા સતત જાગતો જ હોય છે, સતત જાગ્રત જ હોય છે અને અજ્ઞાનના અંધારમાં અટવાયેલ આત્મા બધે જ આથડતો હોય છે

જ્ઞાન એક એવો અજાયબ દીવો છે

જે આત્મપ્રદેશે પ્રજ્જવલિત થયા બાદ ભવ-ભવાંતર સુધી , મંઝિલ (મોક્ષ) જ્યાં લગી ન મળે ત્યાં સુધી મોક્ષમાર્ગના પંથે જેનો પ્રકાશ રેલાતો રહે છે.

મોક્ષના માર્ગ ત્રણ છે – i)દર્શન ii) જ્ઞાન iii) ચારિત્ર.

તત્વાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે – “દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ:" ઉંમરા ઉપર રહેલ દીવડો ઘરની અંદર તેમ જ બહાર બે ય બાજુ પ્રકાશ પાથરે છે તેમ મધ્યમાં રહેલ જ્ઞાન બેય બાજુના મોક્ષમાર્ગને અજવાળે છે .

જૈન online” પ્રગટાવે છે આવી જ એક જ્ઞાનજ્યોત ! પરમ પૂજ્ય વર્ધમાન તપોનિઘિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજા, પરમ પૂજ્ય સિદ્ઘાન્ત દિવાકર, સુવિશાલ ગચ્છાધિપતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય જયઘોષ સૂરીશ્વરજી મહારાજા ના સત્સાહિત્યના સુવર્ણી દીવડાઓ અહીં પ્રજ્વલિત રહેશે.Pujya Acharya & Gachchhadhipati Gurudev Shri Jaygoshsuriswarji Maharaj Saheb, Jain Online, JainOnline

                        જરૂર છે તે પ્રકાશ પામવાની ....

                                              પામવાના પ્રયાસની ....

                                                                  પ્રયાસની પ્રેરણાની ....